Информация

Информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията между този уеб сайта (наричани за краткост „www.betnews.bg”) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет сайта www.betnews.bg.

2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са лицата, които посещават Интернет страница и сайта на www.betnews.bg

3. Настоящите правила са публикувани на всяка Интернет страница на www.betnews.bg и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.
Някои части от сайта на www.betnews.bg изискват регистрация от потребителите. Попълването на регистрационната форма изисква да предоставите валиден имейл адрес, да изберете потребителско име, което не е заето и да генерирате парола, наред с предоставяне на други данни, които може да са необходими с оглед на ползването на съответната услуга. С попълването на регистрационната форма и натискането на командата „потвърждавам”/”приемам”, се счита, че изрично сте приели настоящите условия за ползване и специалните – ако има такива. Вашият абонамент за получаване на която и да е от предоставяните информационни услуги, чрез изпращане на имейл или чрез извършване на настройка за получаване на нотификация на мобилен телефон, ще се счита за валидно направена регистрация и Ви обвързва с настоящите Общи условия като да сте попълнили регистрационна форма.

4. С приемането на настоящите Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, www.betnews.bg да изпраща съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на или на услуги и продукти на трети лица.

5. www.betnews.bg дава възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. www.betnews.bg изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели, ако е подаден съобразно политиката за поверителност приета от www.betnews.bg .
www.betnews.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

6. Всеки Потребител, който ползва Интернет уебсайта www.betnews.bg, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Условия чрез изпращане на съобщение до администратор на Интернет страницата през формата за контакт създадена за тази цел.

7. Въпроси, свързани с ползването на сайта на www.betnews.bg могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение във формата за контакт, създадена за тази цел.

8. www.betnews.bg се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

9. В случай, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на www.betnews.bg и/или при поискване от компетентните органи на Република България, www.betnews.bg има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

10. (1) Всички съдържащи се материали, поместени в сайта на www.betnews.bg са изключителна собственост на този уеб сайт. Всяко използване на такъв материал от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса в www.betnews.bg , откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на www.betnews.bg – „Бет Нюз” ЕООД, освен ако не става въпрос за лична употреба.
(2) www.betnews.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

11. www.betnews.bg не отговаря пред Потребителя за:
11.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на Интернет сайта на www.betnews.bg;
11.2. неспособност на Потребителя да използва интернет сайта;
11.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на сайта;
11.4. за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на Интернет страница на www.betnews.bg, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, www.betnews.bg има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
Посетителите/потребителите на сайта нямат право да качват (upload), да разпространяват или по друг начин да публикуват в сайта на www.betnews.bg клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;
Посетителите/потребителите се съгласяват да не отправят заплахи, закани и обиди към останалите потребители и да не използват клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушават дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;
Посетителите/потребителите се задължават да поддържат добрия тон на дискусиите и затова няма да използват език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др. подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайта на www.betnews.bg
11.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
С решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество – Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”, е дадена свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите, които качват информация, която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право.
В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайта на www.betnews.bg представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчикът на информация. www.betnews.bg не носи отговорност за точността и надеждността на което и да е становище, прогноза, консултативна помощ или изявление направено в сайт на www.betnews.bg от трета страна. При никакви обстоятелства www.betnews.bg не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайта.

12. www.betnews.bg си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на своя уебсайт, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

13. www.betnews.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

14. Сайтът и всички прилежащи му страници се състои от чисто информационен характер.

15. На www.betnews.bg не се предлагат каквито и да е било хазартни услуги.

16. www.betnews.bg не носи отговорност за каквито и да е било загуби, вреди или пропуснати ползи от потребителите на сайта, дори те да се дължат на грешки на www.betnews.bg

17. Ползването на сайта и всички прилежащи му страници е строго забранено за лица под 18 годишна възраст.

18. Информацията не винаги е пълна, всеобхватна, точна или осъвременена и www.betnews.bg, не поема отговорност, ако това ви навреди по някакъв начин.

19. В случай че не разбирате добре горенаписаното или не сте съгласни с него, ви молим да прекратите ползването на www.betnews.bg

20. Този сайт предоставя съдържание от други интернет страници и източници и макар че ние се опитваме да гарантираме, че включените материали са коректни, с добра репутация и високо качество, ние не носим отговорност, ако това не е така.

21. www.betnews.bg не носи отговорност за грешки и пропуски или за резултатите от употребата на информацията в сайта www.betnews.bg  или за технически проблеми, възникнали по време на употребата му. Този отказ от отговорност представлява съществена част от настоящото Споразумение с потребителя. Заедно с това, до степента, определена от съответното законодателство, ние не сме отговорни и Вие се съгласявате да не държите компанията отговорна за каквито и да било щети или загуби (включително, но не само, загуба на пари, състояние или репутация, печалби или нематериални загуби, както и други преки и непреки последващи щети).

22. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на www.betnews.bg Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт , наричан още Медията.
Имайте предвид, че използването на този уебсайт от Ваша страна подлежи също и на спазването на Условия за ползване на www.betnews.bg
Информация, която събираме
В случай, че бихте желали да оставите мнения и препоръки за услугите, които Ви предоставяме и/или да отговорим на Ваше запитване направени чрез Уебсайта се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail. Събраната информация се обработва от Медията единствено с цел на връзка с Вас, като наши клиенти.
Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
Вашите права

Вие имате:

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Медията
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.
Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:
за абониране и идентификация при провеждане на игри и онлайн кампании;
за изпращане на информация към Вас относно услуги на Медията.

Кампании, Бонус игри и промоции
На нашия Уебсайт може да има съобщения за турнири, бонус игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.
Информация, събирана чрез „бисквитки“ На тази страница по-долу ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от Медията , за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта www.betnews.bg не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността му, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

КАКВИ „БИСКВИТКИ“ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни “бисквитки”
Чрез тях съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как Вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
“Бисквитки” на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Instagram, Google, уебсайтове на партньори на Медията и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като Медията няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

КАК МОГА ДА УПРАВЛЯВАМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БИСКВИТКИ“ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на www.betnews.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile
Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.
www.betnews.bg си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайтове от групата като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

СЪВЕТИ ЗА РАЗУМНА ИГРА

Някои хора залагат за забавление и удоволствие. Някои хора обаче мислят за хазарта като начин да печелят пари, да харчат повече, отколкото могат да си позволят, или да използват хазарта, за да се разсеят от ежедневните проблеми. Следването на тези съвети ще ви помогнат за разумна игра.

1. Не мислете за хазарта като начин да печелите пари
Мястото използва хазарта, за да печели пари. Не е проектиран да работи обратното. С течение на времето ще раздавате повече пари, отколкото получавате! Мислете за хазарта като за развлечение – точно като за закупуване на билет за кино.

2. Залагайте само с пари, които можете да си позволите, за да загубите
Залагайте в рамките на седмичния си бюджет за забавление, а не с телефонната си сметка или бюджета за наем.

3. Задайте предварително паричен лимит
Решете колко можете да си позволите да загубите, преди да отидете да играете. Ако спечелите, сте имали късмет, но не се разочаровайте, ако късметът ви не продължи.

4. Поставете предварително ограничение във времето
Лесно е да загубите представа за времето, когато играете хазарт. Задайте ограничение за време или аларма и когато времето изтече – напуснете! Шансовете ще са на ваша страна, тъй като колкото повече време прекарвате в хазарт, толкова повече пари ще загубите.

5. Никога не гонете загубите си
Ако загубите зададения си лимит на пари и след това се опитате да спечелите част от него преди да си тръгнете, тогава наистина не сте задали лимит на парите. Преследването на загубите обикновено води до по-големи загуби.

6. Не залагайте, когато сте депресирани или разстроени
Вземането на решения може да бъде по-трудно, когато сте стресирани или емоционално разстроени. Уверете се, че залагате само когато се чувствате щастливи и безгрижни.

7. Балансирайте хазарта с други дейности
Когато хазартът се превърне в единствената ви форма на забавление, едва ли все още играете само за забавление и хазартът вече може да е проблем. Уверете се, че хазартът не е единственото ви занимание.

8. Не взимайте банковата си карта със себе си
Това е добър начин да защитите лимита си на пари и да не позволите да бъдете „в моментно“ деформиране на вашата преценка.

9. Правете чести почивки
Непрекъснатото игране на хазарт може да доведе до загуба на представа за времето и перспективата ви. Излизайте за малко на въздух или хапвайте нещо на редовни интервали.

10. Не пийте и не употребявайте наркотици, когато залагате
Алкохолът и наркотичните вещества замъгляват вашата преценка, а добрата преценка е основната ви линия на защита срещу оставянето на хазарта извън контрол.
Повече полезна информация и съдействие от организации за помощ можете да откриете на следните интернет адреси:

Партньори

Асоциации